1. İZMİR KENT SEMPOZYUMU SUNUŞ

Yeni dünya düzeni olarak tanıtılan küresel kapitalizmin kar ve rant hırsını kural tanımaz boyutlara taşıdığı günümüzde; bu pervasız saldırıdan, demokrasi yoksunu bizim gibi ülkelerde yoksul halk kadar kentler de olumsuz yönde etkilenmektedir. Daha fazla kar ve rant uğruna kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal bütün değerlerinin gözden çıkarıldığı, talan edilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Uygulana gelen neo liberal politikalardan ülkemizdeki siyaset de etkilenmiş, özellikle yaklaşan yerel seçimlerde kentlere dair sorunların çözüm önerilerinin, projelerin tartışıldığı seçim çalışmaları yerine, kimin aday olacağının ön plana çıkarıldığı siyasetsiz seçim dönemleri yaşanır olmuştur.

TMMOB İzmir Kent Sempozyumu küresel kapitalizmin yaldızlarının döküldüğü, dünya çapında büyük bir mali krizin yaşandığı ve Ülkemizde 2009 yerel seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumun,  kentimize ait sorunların geniş bir bakış açısıyla toplu olarak masaya yatırılması ve değerlendirilmesi olanağı yaratacağı inancındayız.

TMMOB, bugüne kadar kuruluş amacı doğrultusunda özellikle uzmanlık alanına giren kent ve ülke gündemindeki konularda oluşturduğu görüş ve projelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. İzmir Kent Sempozyumunun amacı ise İzmir kentinin bugünü ve geleceği üzerine görüşlerimizin ve proje önerilerimizin bilimsel ve kamu yararını gözeten bir yaklaşımla ele alınacağı, çözüm önerilerinin sunulacağı, tartışılacağı bir zemin yaratmak ve aynı zamanda bu görüşleri ilgililere teknolojik olanakları da kullanarak ulaştırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda tüm Odalarımızın yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan ekip  9 ay boyunca yürüttüğü çalışmalar sonunda 1. İzmir Kent Sempozyumunu düzenlemiştir.

8 – 10 Ocak 2009 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen İzmir Kent Sempozyumunda kentin sorunları 5 ana başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklar; Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin Planlanması; Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu / Doğal Afetler ve İzmir; Kentsel planlama ve Yapılaşma Politikaları ve Uygulamalar; Kentleşme Sürecinde Tarım;  İzmir’in Enerjisi ve Doğal Kaynakları’dır.

Bu başlıkların yanı sıra mahalle sorunlarına yönelik olarak “muhtar anketi” ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubunun hazırladığı bildiriler de kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilir. İzmir’de “kent bilincinin oluşması” ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları önem taşımaktadır.

Sempozyumda sunulan bildiriler gerek kitap gerekse internet ortamında  planlı, sağlıklı, güvenli, tüm yaşayanların dostu, birlikte yönetilen bir İzmir yaratma yolunda kamunun yararına sunulmuştur.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Odalarımıza, yöneticilerine, bilim insanlarına, öğrenci üyelerimize teşekkür ederiz.

TMMOB
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
Ocak 2009 – İZMİR