Kentimizin Ulusal ve Yenilenebilen Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanakları ve Geleceği

Kentimizin Ulusal ve Yenilenebilen Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanakları ve Geleceği

Prof. Dr. Eran Nakoman
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bu çalışmada Türkiye’nin genel enerji durumundan hareketle birincil enerji kaynağı olan
kömür potansiyelimiz Batı Anadolu bölgesi ve özellikle İzmir ili ve komşu iller itibarıyla ele
alınmış, çok önemli bir kısmı ithal edilen petrol ve doğal gazın enerji ekonomimizdeki ve
yöredeki yeri konu edilmiş Batı Anadolu Bölgesinin ve İzmir’in hidrolik enerji olanakları
Türkiye’nin potansiyeli çerçevesinde ve günümüz verilerinin ışığında irdelenmiş, Batı
Anadolu ve İzmir için çok önemli bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin günümüzde
bilinen potansiyeli ve kullanımı ile bu potansiyelin arttırılması ve uygulamalarının
günümüzden daha etkin bir hale getirilebilmesi için gelecekte yapılması önerilen ve planlanan
çalışmalar konu edilmiştir.