Kentimiz ve Çevresinin Yeraltısuyu Kaynakları, Yeraltısuyunu Kirletici Etkenler ve Su Kıtlığı Riski

Kentimiz ve Çevresinin Yeraltısuyu Kaynakları, Yeraltısuyunu Kirletici Etkenler ve Su Kıtlığı Riski

Ertan Kazanasmaz
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bu çalışmada İzmir ve çevresinde yayılım gösteren jeolojik formasyonlar, bu formasyonların
akifer olabilme yetenekleri, kapasiteleri, bugün ve gelecekte kullanılma durumları, akiferlerin
sürdürülebilir rezervleri irdelenerek İzmir Kenti açısından incelenmiştir. (Şekil–1)

Ayrıca kentimizin çevresindeki akiferlerden temin edilen yeraltı suyunun doğal ve insani
faaliyetlerle kirlenme, kirletilme potansiyellerine de bir yaklaşım yapılarak, alınması gereken
önlemler sıralanmaya çalışılmıştır.

Ülkemizin değil dünyanın geleceği ile ilgili büyük bir sorun olan Küresel Isınma nedeni ile
yerüstü ve yeraltı sularımızın azalması bugünün insanlığı için, gelecek nesiller için, büyük bir
kıtlık riski oluşturmaktadır. Su kıtlığı riskine karşı bugünden alınması gereken önlemler,
uygulamalar konusunda da bir kısım öneriler bu makale içerisinde yer alacaktır.