Merkezi İçme Suyu Arıtma Sistemlerinde Uygulanan Yöntemlerin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği

Merkezi İçme Suyu Arıtma Sistemlerinde Uygulanan Yöntemlerin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği

Doç. Dr. Deniz Dölgen – Dr. Hasan Sarptaş – Prof. Dr. M. Necdet Alpaslan
Çevre Mühendisleri Odası

Son yıllarda, su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı yeraltı su rezervlerinin giderek
ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi, içme ve kullanma suyu temininde yüzeysel su (akarsular
ve göller) kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Ancak, uzun yıllar
boyunca yüzeysel su kaynaklarının atıkları kabul eden birer alıcı ortam olarak kullanılması
sonucunda birçok akarsu havzasında su kalitesi bozulmuştur (TÜSİAD, 2008). Bu nedenle,
yüzeysel suların içme ve kullanma suyu ihtiyacı için kullanılması durumda hemen daima
arıtma işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Günümüz itibariyle özellikle büyük kentler
başta olmak üzere, birçok yerleşimde yüzeysel sular içme ve kullanma suyu amacıyla
tüketime sunulmakta, ancak sunum öncesi mutlaka içme suyu arıtma tesislerinden geçirilerek
suyun kalitesi istenilen niteliğe getirilmektedir. Öte yandan, son zamanlarda bir taraftan ilgili
yasa ve yönetmeliklerin sıkılaştırılması, diğer taraftan yeraltı sularının kalitesinin bozulması
sonucunda yüzeysel suların yanı sıra yeraltı sularının da arıtılarak şebekeye verilmesi ihtiyacı
ortaya çıkmaktadır.