Yüksek Yapıların; İzmir Yüksek Yapı Yönetmeliği ve Yeni Kent Merkezinde Yapılacak Yüksek Binalar İçin Hazırlanan Teknik Önermeler Açısından Değerlendirmesi

Yüksek Yapıların; İzmir Yüksek Yapı Yönetmeliği ve Yeni Kent Merkezinde Yapılacak Yüksek Binalar İçin Hazırlanan Teknik Önermeler Açısından Değerlendirmesi

Necati ATICI, Soner BİLGE
İnşaat Mühendisleri Odası

Son zamanlarda hem ülkemizde hem de İzmir’de yüksek binalar giderek artmaktadır.
Kentlerimizi çok yakından ilgilendiren ve kent yaşamını doğrudan etkileyecek bu yapılar
konunun özelliği ve niteliği itibari ile uzmanlık gerektiren yapılardır.

Bu konuda 1996 yılında yürürlüğe giren ve çeşitli yıllarda revize edilen “İzmir Yüksek Yapılar
Yönetmeliği” yürürlüğe girdiği tarihten itibaren içeriği itibari ile Türkiye’deki ilk ve tek
Yüksek Yapılar Yönetmeliği olma özelliğini göstermiştir. Bu yönetmelik 1996 yılından
günümüze kadar uygulanagelmiştir. Burada kentlerimizi çok yakından ilgilendiren ve kent
yaşamını doğrudan etkileyecek yapı tipleri ve yerleri konusunda her türlü etkiden arındırılmış,
tarafsız, kentin teknik alt yapısı konusunda uzman meslek odaları temsilcilerinin, inceleme
kurulunda yer alarak ilçe belediyelerine teknik danışmanlık yapması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte yakın süreçte meslek odaları ve çeşitli üniversitelerinde katkıları ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeni Kent Merkezinde (Bayraklı Salhane/Turan Bölgesi –
Konak Alsancak Liman Arkası Kesimi ve Salhane Bölgesi) Yapılacak Yüksek Binalar İçin
Zemin, Geoteknik Ve Yapı / Deprem Mühendisliği Proje ve Raporlarında Uyulması Gereken
Teknik Önermeler” oluşturulmuştur. Teknik Önermeler Yeni Kent Merkezindeki zayıf zemin
koşulları ve dolayısıyla yüksek bina tasarımında özellikle 60 m. den yüksek binalarda Üst
yapı – Derin Temel(Kazık) – Zemin etkileşiminin ayrıntılı bir biçimde dikkate alınmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu durum son yıllarda giderek Yüksek Yapı tasarımında daha gerçekçi,
yapıya özel ve uygulanabilir gelişmiş analizlerin yapılmasını sağlamıştır.

Bu çalışmada hem “İzmir Yüksek Yapılar Yönetmeliği”, hem de “Yeni Kent Merkezinde
Yapılacak Yüksek Binalar İçin Hazırlanan Teknik Önermeler” hakkında özellikle genel
ilkeleri üzerinde durulacaktır.