Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli: İzmir Kültür Park Örneği

Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli: İzmir Kültür Park Örneği

Cemal Onur ALPAY, Ayşe KALAYCI, Tanay BİRİŞÇİ
Peyzaj Mimarları Odası

Dünyadaki teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişim ve değişimler paralelinde ortaya çıkan
bir takım sorunlar, ekolojik tasarım kavramını gündeme getirmiştir. Kent parkları; sayısız
işlevleri olan, kentlilerin yaşam kaliteleri üzerinde önemli role sahip kamusal alanlardır.
Ekolojik tasarım kriterlerine göre düzenlenen kent parkları, kentlilere doğa ile bütünleşme
olanağı sağlamasının yanı sıra, parkın ölçeğine ve konumuna bağlı olarak, park ve yakın
çevresi için enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması, çevre dostu teknolojilerin kullanımı,
ekoloji ve çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması, biyo konforun ve daha sağlıklı
bir çevrede yaşama olanağının sağlanması gibi birçok katkıda bulunabilir. Benzer nitelikler
mevcut kent parklarına ekolojik tasarım kriterlerine göre yapılacak bir takım iyileştirme
çalışmaları ile kazandırılabilir.

Bu çalışmanın amacı; İzmir Kültürpark örneğinde, enerji tasarrufu, doğal ve kültürel
kaynakları koruma ve biyo konforun desteklenmesini hedefleyen bir ekolojik iyileştirme
modeli geliştirmek ve yapılması önerilen ek düzenlemelerle kentin kazanımlarının
artırılmasıdır.