İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler

İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler

Uçkun GERAY, Ersin YILMAZ, İsmail ŞAFAK, Özgür KİRACIOĞLU, Hadiye BAŞAR,
Orman Mühendisleri Odası

Orman kaynaklarından kimlerin ne ölçüde, hangi açıdan beklenti sahibi olduğunu tespit
etmek, orman kaynaklarının planlanması açısından önemlidir. Bu bildiride, katılımcı anlayışla
İzmir ilindeki orman fonksiyonlarına ilişkin önceliklerin belirlenmesi problemi, karar verme
sürecine katılan orman kaynakları yöneticileri, sektör uzmanları ve ilgi çıkar grupları
kapsamında çözümlemiştir. Çözümlemede, Ranking ve Analitik Hiyerarşi Süreci
tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda her bir elemanın önceliği Ranking tekniği ile,
fonksiyonların genel öncelik değerleri ise kurulan hiyerarşiye göre AHS yardımıyla
belirlenmiştir.

Veriler, ilgi ve çıkar grubu temsilcileri, orman kaynakları yöneticileri ve uzmanlar olmak
üzere üç farklı kesimin görüşleri dikkate alınarak elde edilmiştir. Buna göre, a) bilgi formu, b)
anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form kullanılmıştır.

İlgi ve çıkar grupları; Çevre ve Orman Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar, Özel Sektör Kuruluşları,
Diğer Kamu Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Ar-Ge Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Sivil
Toplum Örgütleri biçiminde yedi grupta toplanmıştır. Buna göre, özel sektör kuruluşlarından
57, diğer kamu kuruluşlarından 7, meslek örgütlerinden 9, Ar-Ge kuruluşlarından 3, yerel
yönetimlerden 94 ve sivil toplum örgütlerinden 129 olmak üzere toplam 299 temsilcinin
görüşleri dikkate alınmıştır. Ayrıca 19 orman kaynakları yöneticisi ile 16 uzman da
araştırmaya katılmıştır.

Araştırma sonucunda, çevresel fonksiyonlar birinci önceliği almıştır. Çevresel fonksiyonları
sırasıyla, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, odun dışı bitkisel orman ürünleri fonksiyonu,
turizm fonksiyonu, rekreasyon fonksiyonu, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ve ot ve
yaprak faydalanması fonksiyonu izlemektedir.