09 Mayıs 2018 Toplantı Kararları 2018.05

09 Mayıs 2018 Toplantı Kararları 2018.05

1. İzmir Tabip Odası hk. görüşüldü.
Geçtiğimiz ay içerisinde yeni yapılan seçimlerle göreve gelen İzmir Tabip Odası Yönetiminin Kurul bileşenleri olarak ziyaret edilmesine karar verildi.

2. İmar Barışı Yasası hk. görüşüldü.
Kamuoyuna İmar Barışı Yasa değişikliği olarak duyurulan İmar Affı hakkında 11 Mayıs 2018 Cuma günü basın toplantısı düzenlenmesine karar verildi.

3. Doğanlar Askeri Alanı hk. görüşüldü.
Yapılaşmaya açılmaya çalışılan Doğanlar Askeri Alanın Kent parkı olması konusunda çalışma yapılmasına karar verildi. Bu konuda kamuoyuna yapılacak çağrı metni hazırlanması için Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.

4. Soma Katliamı Yıldönümü hk.görüşüldü.
Soma Katliamının 4. Yıl dönümünde Soma’da gerçekleştirilecek olan Mitinge Katılım sağlanmasına karar verildi.

5. Kent Suçları hk.görüşüldü.
İzmir ve Çevresini kapsayan, Merkezi ve yerel yönetimlerin işlediği kent suçu haritası çıkarılması konusunda Orman Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odasından oluşan çalışma grubu kurulmasına, Sekreteryanın Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

6. İKK yeni dönem sekreter belirlenmesi hk.görüşüldü.
İKK Yeni dönem (2018-2020) sekretaryasının Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesi ve İKK Sekreteri olarak Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih YALÇIN’ ın görevlendirilmesinin TMMOB Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.

7. İKK Bütçesi hk.görüşüldü.
Yeni dönem (2018-2020) İKK bütçesinin geçen dönem oluşturulan model üzerinden yürütülmesine, aidat borcu olan odaların borçlarını en kısa sürede kapatmalarına karar verildi.

8. İKK Çalışma Grupları hk. görüşüldü.
2018-2010 dönemi Kurulumuz çalışma gruplarının ekli listede olduğu gibi kabul edilmesine, ve Kurulumuz web sayfasında yayımlanmasına karar verildi.

9. 24 Haziran seçimleri hk. görüşüldü
24 Haziran’da gerçekleştirilecek baskın seçim hakkında görüşme yapmak üzere 23 Mayıs 2018’ de Olağanüstü İKK toplantısı yapılmasına karar verildi.

10. 5 Haziran Dünya Çevre Günü hk görüşüldü.
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği için Konak Kent Konseyi ile ortak etkinlik yapılmasına, etkinlik görüşmeleri için Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin görevlendirilmesine karar verildi.

11. TARKEM’in talebi hk. görüşüldü
TARKEM’in talebi doğrultusunda 17 Mayıs 2018 saat 18.30’da Tepekule Kongre Merkezinde bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

12. İzmir’e Sahip Çık Platformu hk.görüşüldü.
İzmir’e Sahip Çık Platformunun çalışma Anlayış ve İlkelerinin belirleneceği toplantının 16 Mayıs 2018 saat 18.30 Tepekule Kongre Merkezinde düzenlenmesine, İKK bileşenlerinin anılan toplantıya katılmalarına karar verildi.