4 Temmuz 2018 Toplantı Kararları 2018.07

4 Temmuz 2018 Toplantı Kararları 2018.07

1. Körfez geçişi projesi hk. görüşüldü.
Körfez geçişi projesi bilirkişi raporu hakkında avukatlarla görüşülmesine karar verildi.

2. İzmir’e Sahip Çık Platformu hk. görüşüldü.
İzmir’e sahip Çık Platformu toplantılarına İKK temsilcilerinin katılmasına karar verildi.

3. Doğal Sit Alanlarının yeniden düzenlenmesi hk. görüşüldü.
Doğal Sit Alanlarının yeniden düzenlenerek yapılaşmaya açılması çabalarına karşı Doğa Derneği ile birlikte dava açılması konusunun TMMOB’ye sorulmasına karar verildi.

4. Kent Suçu Haritası çıkarılması çalışmaları hk. görüşüldü.
Kent Suçu Haritası çıkarılması çalışmaları konusunda Harita Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile görüşülmesine karar verildi.

5. İSG Çalışma Grubu hk. görüşüldü.
Kurul bileşenlerinin İSG çalışma grubuna 3’er temsilci bildirmelerine karar verildi.

6. Kemalpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri hk. görüşüldü.
Kemalpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında yöre halkına bilgi vermek amacıyla toplantı düzenlenmesine, toplantı tarih ve yeri belirlendikten sonra kurul bileşenlerine duyurulmasına karar verildi.

7. 2019 Yerel Seçimleri hk. görüşüldü.
2019 Yerel seçimlerine yönelik olarak kent sorunları ve çözüm önerilerine yönelik yapılacak çalışma içerik ve biçiminin belirlenmesi amacıyla 18 Temmuz 2018 günü olağanüstü Kurul toplantısı yapılmasına, bu toplantıya katılacak kurul bileşenlerinin Mart 2014 tarihinden bu yana kente yönelik yapmış oldukları çalışmaları araştırarak toplantıya hazırlıklı gelmelerine karar verildi.

8. Toplantılara düzenli katılım sağlamayan Kurul bileşenleri hk. görüşüldü.
Toplantılara düzenli katılım sağlamayan Kurul bileşenleri ile görüşmek üzere Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verildi.

9. Soma Davası hk. görüşüldü.
9 Temmuz 2018 günü Akhisar’da görülecek Soma Katliamı davası karar duruşmasına katılım sağlanmasına, Kurul bileşenlerinden katılacakların 6 Temmuz 2018 saat 17.00 ye kadar İKK sekreteryasına bildirmelerine karar verildi.

10. Yapı Ruhsatlarından proje müelliflerinin imzalarının kaldırılması hk. görüşüldü.
Yapı ruhsatlarından proje müelliflerinin ıslak imza zorunluluğunun kaldırılması konusunda hazırlanacak ortak bir dilekçenin proje müellifliği üstlenen oda üyeleri tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.