TMMOB İKK: ORMAN MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ, ÖZEL MÜLKİYET VE YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, bir basın toplantısı yaparak Orman Mevzuatı’ndaki değişikliklerin, özel mülkiyet ve yapılaşmanın önünü açtığına dikkat çekti.

IMG_5903

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Ziraat Mühendisleri Odası Lokali’nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamayı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil İnay Kınay yaptı. Kınay, Türkiye’de orman varlığının yaklaşık yüzde 99’unun devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu ifade ederek, “Bugün her türlü kamusal yatırım için ‘ormandan alan tahsisi’ noktasına gelinmiştir. Bedelsiz olarak yapılan tahsis ve çok sayıda şahısla uğraşmak yerine sadece orman idaresiyle muhatap olmanın getirdiği bürokratik kolaylık; orman alanına tesis yapmayı cazip hale getirmiştir. Kurumlar, bir yatırım yapılacaksa ‘yakında orman alanı var mı’ diye bakmaktadırlar. Özetle, Orman Genel Müdürlüğü ‘arsa ofisi’ne dönüşmüş durumdadır” diye konuştu. Kınay, bugün gündemde olan Orman Kanunu’nun 16., 17., 18. ve 115. maddelerinin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik değişikliğine aşama aşama gelindiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orman Yasası’nın 17. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 17.12.2002 günlü kararıyla ‘ormanların kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz’ gerekçesine dayalı olarak iptal edildi. 2004 yılında yapılan 5192 Sayılı Kanun ile Orman Kanunu’nun 17. maddesi ‘her türlü tesisin devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde izin verilebilir’ şeklinde yeniden düzenlendi.

Bu gün geldiğimiz noktada yapılan Yönetmelik düzenlemeleriyle orman alanlarında:

 • Yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine;
 • Patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesislerine;
 • Enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine;
 • Telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine;
 • Su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine;
 • Atık su tesislerine;
 • Petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine;
 • Katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine;
 • Ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere;
 • Baraj, gölet yapılmasına;
 • Sokak hayvanları bakımevine;
 • Mezarlık tesislerine;
 • Sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine;
 • İlk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine;
 • Futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili diğer, bina ve tesislere;
 •  Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesislerine;
 •  İzin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yurt yapılması maksadıyla;
 • Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümlerine;
 • Karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine;
 • Balık üretim tesislerine;
 • Odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara;
 • Define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına;
 • Baraj, gölet, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri ve kuluçkahane yapımına;

izin verilebilir hale gelmiştir.

Ayrıca, ‘Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir’ ifadesi ile ANAYASAYA AYKIRI OLARAK orman sınırlarının daraltılması ve orman alanlarının özel mülkiyete konu edilmesinin önü açılmıştır.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak; doğal varlıklarımızın yok edilmesine yönelik her türlü çalışmanın karşısında olacağımızı ifade ediyor; sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.”