TMMOB İZMİR İKK: “TÜRKİYE’Yİ DE, TMMOB’U DA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı torba yasaya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

IMG_9909

TMMOB İzmir İKK bileşenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Kanunu’nda değişikliği de öngören torba yasaya karşı 16 Aralık 2014 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen ve “Türkiye’yi de, TMMOB’u da teslim etmeyeceğiz” pankartının açıldığı açıklamada “TMMOB halktır, torbaya sığmaz”, “Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak”, “Vardık, varız, var olacağız”, “TMMOB yürüyor, mücadele büyüyor” gibi sloganlar atıldı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamayı İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, “3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” isimli yeni bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek, “Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme; TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir. Torba yasada sadece TMMOB etkisizleştirilmek istenmiyor, içinde İmar Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu, İskan Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Tapu Kanunu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İller Bankası Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikleri de barındıran torba ile her geçen gün geriye giden, geniş kitleleri yoksulluk ve işsizliğe mahkûm eden rant ekonomisinin önündeki tüm engeller kaldırılmaya, ülkeyi adeta yağmalayacak uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılıyor” diye konuştu. Yalçın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara karşı mücadele ettiğini, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlendiğini ifade ederek, “TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir” dedi. Yalçın, değişiklik tasarısı ile şunların amaçlandığını belirtti:

“-            Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak;

–              Halka ait özel mülkiyet varlıklarına el koymak;

–              “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak;

–              Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek;

–              Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak;

–              Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını polarize ederek dağıtmak;

–              Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi, belediyeleri işlevsizleştirmek;

–              Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini önemsizleştirilmek, itibarsızlaştırmak, yok etmek;

–              Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu bir alan haline getirilmek, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanarak, bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir.”

IMG_9906

 

AKP iktidarının, uyguladığı neoliberal politikaların gereği olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterlerini devre dışı bıraktığını, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yaptığını ve evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye ettiğini vurgulayan Melih Yalçın, “Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecektir. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, kuruluşundan bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, Türkiye’yi de, birliğimizi de rant ve talan iktidarına teslim etmeyecektir” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. Açıklamaya, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde müzik yapan sokak sanatçılarının 12 Aralık 2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından darp edilmesini protesto eden İzmir Müzisyenler Derneği üyeleri de çaldıkları müziklerle destek verdi.

IMG_9903