TMMOB İZMİR İKK, TORBA YASA İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 22 Ocak 2015 tarihinde torba yasaya karşı bir basın açıklaması yaptı ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

2

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yaparak hükümetin torba yasa hazırlıklarına dikkat çekti. Açıklama öncesinde, barkovizyondan yurttaşlara TMMOB tarafından yürütülen torba yasaya karşı kampanya kapsamında hazırlanan bilgilendirme filmleri gösterilirken, basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın açıklamasında, “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın hazırlıllarının sürdüğüne dikkat çekerek, “Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok yönlü bağlantıları bulunmaktadır” dedi. Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır.

Bu nedenle biz mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak ‘Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz’ içerikli bir kampanya yürütüyor ve halkımızın desteğini bekliyoruz.

  • Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, doğal ve kültürel alanlarımızın, çevremizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim.
  • Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim.
  • Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım.
  • Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim.
  • “Kentsel-kırsal dönüşüm”, “riskli alanlarda dönüşüm” görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım.
  • Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan keyfiyeti kabul etmeyelim.
  • Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım.
  • Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim.”

Açıklamanın ardından, TMMOB üyeleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yurttaşlara yönelik torba yasaya dair bilgilendirme içeren broşürleri dağıttı.

1