SENDİKA VE MESLEK ÖRGÜTLERİ: TMMOB İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

İzmir’deki çeşitli sendika ve meslek örgütleri, torba yasaya karşı TMMOB ile dayanışmalarını ifade etmek amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

IMG_0035

 

İzmir’de aralarında DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, Türk-İş, İzmir Tabip Odası gibi sendika ve meslek örgütlerinin yer aldığı kurumlar, bir basın toplantısı düzenleyerek hükümetin TMMOB Yasası’nda yapmak istediği değişikliğe karşı TMMOB’nin yanında olduklarını açıkladı. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında kurumlar adına açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptı. Sarı, açıklamasında, toplumsal alanı tepeden tırnağa kendi istediği kalıba sokmaya çalışan siyasi iktidar, bu doğrultudaki müdahalelerine bir yenisini eklemeye hazırlandığına dikkat çekerek, “TBMM’ye sunulmaya hazırlanan yeni bir torba yasayla, yıllardır her alanda mücadele veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) örgütlülüğüne büyük bir darbe vurulmak isteniyor. Bizler; İzmir’deki sendika ve meslek örgütleri olarak bu torba yasa vasıtasıyla TMMOB Yasası’na yapılmak istenen müdahaleye karşı olduğumuzu nedenleriyle, gerekçeleriyle tek tek sizlere açıklamak istiyoruz” diye konuştu. Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündeminde.

Siyasal İktidar, bu torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

Bu torba yasalarla;

  • Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,
  • Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek,
  • İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek.

Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmanın önünü açmak istiyor ve bu doğrultuda “parası olana imar hakkı” getiriyor.

TMMOB;  hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” dediği için; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada olduğu için AKP’nin hedefi haline geldi. TMMOB; Soma’da, Ermenek’te, Sinop Gerze’de, Diyarbakır Hevsel Bahçelerinde, Gezi’de, baskının ve zulmün sahnelendiği her yerde halkın yanında olduğu için saldırı altında.

Bizler; ortak sorunlar ve amaçlar çerçevesinde yan yana duran, bilimsel ve mesleki platformların gelişmesine, eşit, özgür, demokratik ve organize bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen sendika ve meslek örgütleri olarak Torba Yasa’ya ve bunun üzerinden diğer meslek örgütlerinde de yaratılmak istenen korku algısına karşıyız. Bu duruma karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Herkes bilmeli ki;

TMMOB ve diğer meslek örgütleri, odalar, sendikalar; AKP’nin baskılarına teslim olmayacaktır.

Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her türlü baskıya karşı kamusal alanları korumaya, halkın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edecek ve TMMOB ile yan yana olacağız.

Bizler TMMOB tarihinin, bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı mücadelelerle dolu olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar ülkemizin bu yasalarla talan edilmesine karşı her zaman TMMOB’yle yan yana, omuz omuza direndik, bundan sonra da direneceğiz.

Tüm kamuoyu tarafından bilinsin ki; meydanlarda ve her alanda TMMOB’yi yalnız bırakmayacağız, TMMOB’yle dayanışma içinde olacağız.”

IMG_0041

Sarı’nın ardından söz alan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, TMMOB Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğe sonuna kadar direneceklerini belirterek, destekçi kurumlara teşekkür etti ve İzmir’deki bu dayanışmanın devam etmesini umduğunu söyledi.

Açıklamaya Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Barosu, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, KESK İzmir Şubeler Platformu ve Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği katıldı.