EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN İZMİR VALİLİĞİNİN YASAKLARINA TEPKİ

İzmir’deki emek ve meslek örgütleri, İzmir Valiliği tarafından alınan yasaklama kararlarına dair bir basın toplantısı gerçekleştirdi.  

1

İzmir Valiliği basın açıklaması başta olmak üzere çeşitli demokratik eylemlere getirilen yasaklara karşı emek ve meslek örgütleri tarafından İzmir Barosu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında kurumlar adına İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan açıklama yaptı. Özcan, açıklamasında valilik tarafından getirilen yasakları şöyle sıraladı:

“İzmir Valiliği 03.03.2015 tarihinde 6932 sayılı aldığı karar ile İzmir il sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile siyasi partiler, sendikalar, dernekler, sivil toplum örgütlerinin başka bir siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamayacağını;

Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yer ve noktadan başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamayacağını,

Basın açıklaması esnasında el ile taşınabilir megafon vb. cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamayacağını, bu amaçla platform kurulamayacağını,

Valilik ve kaymakamlık binaları, adliye binaları, il ilçe emniyet müdürlüğü binaları, polis merkezi amirlikleri önü ve çevresinde ayrıca kamu kurumları içerisinde basın açıklaması yapılamayacağını idari kararla düzenlemiştir.”

2

Valiliğin, bu kararıyla sivil toplum tarafından yapılacak her türlü düşünce açıklamasını yer, zaman, şekil itibariyle kısıtlayarak, kullanılacak cihaz ve platformlara dahi müdahale ederek neredeyse olanaksız hale getirerek hakkın özüne müdahale ettiğini vurgulayan Aydın Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekte, Valiliğin anılan kararı ile Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile teminat altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, kamu güvenliği ve genel asayiş yönünden düzenleme gerekçesiyle ortadan kaldırılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi bu hakların kullanılmasının ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabileceğini düzenlemiştir.

Anayasanın 26. maddesine göre düşünce hürriyeti resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar, Anayasanın 34.maddesine göre Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı yine aynı sebeplerle ancak kanunla sınırlanabilir.

Şu halde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 2911 sayılı yasa ile teminat altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin ancak kanunla sınırlanabilecek bu özgürlüklerin Valilik kararıyla kısıtlanması kanunilik ilkesini bertaraf eden, kanundaki sınırlama ölçütlerini ihlal eden ve valilere tanınmamış yetkilerin kullanılmasını içeren adeta OHAL dönemi uygulamasını anımsatmaktadır.

Anılan kararda Valilik olarak ifade edilen İdare başka bir ifadeyle Yürütme, uluslararası sözleşme ve anayasa ile ancak Yasama erkinin karar vereceği temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması alanına müdahale ederek açıkça erkler ayrılığını ihlal etmekte ve yetki gaspı yapmaktadır.

İzmir Barosu, uluslararası anlaşmalar ve üst hukuk normlarının tümüne açıkça aykırılık teşkil eden Valilik kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açmış, yürütmesinin durdurulmasını talep etmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki şehrimizde bugün itibariyle kamu düzeni ve genel asayişi bozacak bir olay yaşanmamış iken Valiliğin almış olduğu bu karar mevcut iktidarın siyaseten yıpratılmaması çerçevesinde alınmış bir tedbir mahiyetindedir. Ancak, idari amir olan Valilik İzmir halkının/ vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini siyasi iradeden üstün tutmalıdır.

Aksi halde mevcut siyasi iktidarlar uğruna temel hak ve hürriyetlerden verilecek her taviz, toplumun temel taşı olan vatandaşları birey olmaktan çıkararak tebaa konumuna getirecektir. Ancak unutulmamalıdır ki; tarihin hiçbir evresinde İzmir halkı tebaa olmayı kabul etmemiştir.”

Basın açıklamasına şu kurumlar imza koydu:

TÜRK-İŞ 3. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

İZMİR TABİP ODASI

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İZMİR ECZACI ODASI

İZMİR DİŞHEKİMLERI ODASI

İZMİR BAROSU

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ