İZMİR’E SAHİP ÇIK PLATFORMU KURULDU

İzmir’e Sahip Çık Platformu, kuruluşunu bir basın toplantısıyla duyurdu.

IMG_0216

İzmir’i hedef alan rant projelerine karşı mücadele etmek üzere yürütülen İzmir’e Sahip Çık çalışması, 39 kurumun katılımıyla İzmir’e Sahip Çık Platformu halini aldı. Platformun kuruluşu, İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu. Platform bileşeni kurumlardan temsilcilerin katıldığı basın toplantısında platform adına basına açıklamayı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer yaptı. Şenyol Kocaer açıklamasında, son 15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir model yerine ranta dayalı ekonomi politikaları uygulanması nedeniyle kentlerin, tarım alanlarının, kıyıların, ormanların, derelerin yapılaşmaya açıldığını ve talan edildiğini, kamu arazilerinin sermayeye peşkeş çekildiğini belirterek, “Bunun sonucunda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan rant politikaları ve gerek merkezi gerek yerel idareler tarafından uygulanan yanlış kentleşme politikaları bu kentleri yaşanmaz hale getirmiştir. Yaşanan trafik sorunları, hava kirliliği, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azalması, sel felaketleri, heyelanlar ve benzerleri bunun en net örnekleridir” dedi. Şenyol Kocaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak özellikle İstanbul’da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça, yağmacı sermaye gözünü İzmir’de ranta çevrilecek alanlara dikmiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi İzmir’de son yıllarda artan nüfusla birlikte parçacıl planlama anlayışıyla uygulanan şehircilik politikaları ile oluşan çarpık kentleşme,  deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve  riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını bire bir etkileyecek sorunlar İzmir’in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip yasa ve yönetmeliklerde özellikle İzmir’de uygulanacak rant politikalarının önünü açan değişiklikler yapılmıştır.

İzmir–Manisa 1/100.000 Çevre Düzeni Planında İzmir için tarım alanlarının konut ihtiyacının ötesinde yapılaşmaya açılması ve dolayısıyla aşırı bir nüfus artışı, korunması gerekli doğal alanlarımızın doğal sit statülerinin yapılaşmaya açılması yönündeki değişiklik kararları, aynı şekilde kuzeyde Gediz Deltası’ndaki sulak alanların sınırlarına ilişkin değişiklik kararlarını bir bütün olarak düşündüğümüzde, İzmir’in yıllardır korunmuş alanlarının yapılaşmaya açılması yönündeki bu kararların, kentin trafik sorununu teğet geçtiği ve üst ölçek imar planlarında olmadığı ancak İzmir Körfez Geçişi (İKG) Projesi ile bağlantılı olduğu ve bu senaryoda önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

Tarım alanları, meralar, makilik ve fundalık alanlar gibi doğal alanlarımızın, üst ölçek plan kararları ile yapılaşmaya açılmasının ardında, siyasi iktidarın 2025 yılı için öngördüğü gerçekçi olmayan yüksek nüfus öngörülerinin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nüfus için planda önerilen yapılaşmaların yanına eklenecek olan sulak alan değişiklikleri ve doğal sitlerdeki değişiklikler ile özellikle ekolojik anlamda birçok önemli değeri barındıran Çeşme yarımadası yapılaşma baskısıyla büyük bir tehdit altına girecektir.

IMG_0211Körfez Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cenneti’nin olduğu bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı ve Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır.  Tüm bu ardı ardına gelen yönetmelik, sit derecelerindeki değişiklikler, üst ölçek plan kararları ve mega proje niteliğindeki İzmir Körfez Geçişi (İKG) Projesi ile İzmir için gelecekte çizilen senaryonun; doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant artışlarının önünü açan, kıyılarını betona teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent olacağı ortadadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege’nin incisi İzmir; tarihi, kültürel ve doğal hiçbir değerini geleceğe taşıyamayacaktır.

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı imar planlarıdır. Kentimizi sermayenin şekillendirdiği yağmacı bir anlayışa teslim etmek istemiyorsak; imar planlarında şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarından uzaklaşmamak ve kamu yararını öncelemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. Söylendiği gibi ‘İzmir’in İstanbul olması’ istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak. Güzel İzmir’imizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecektir. İzmir’e dayatılan bu rant ve talan politikalarına hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir.

Bu karşı çıkışın daha koordineli ve örgütlü gerçekleştirilmesi doğrultusunda biz aşağıda isimleri bulunan kurumlar, ‘İZMİR’E SAHİP ÇIK PLATFORMU’nda bir araya gelme doğrultusundaki kararımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu birlikteliğin genişleyerek güçleneceğine inanıyor; doğa, kültür ve tarih talanına karşı kentimizin geleceği için mücadele vermek isteyen tüm meslek örgütü, sendika, demokratik kitle örgütü ve yurttaşları platformumuza ve platform çalışmalarına dâhil olarak İzmir’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Toplantıda ayrıca 1 Mart Perşembe günü saat 10.30’da bilirkişi heyeti tarafından yapılacak keşif öncesinde saat 10.00’da Mavişehir İZBAN istasyonunda buluşulacağı belirtildi.

Platform şu kurumlardan oluşuyor:

KURUM KURUM
BAYRAKLI KENT KONSEYİ İZMİR DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
BORNOVA HALK FORUMU İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BUCA KENT KONSEYİ İZMİR KENT KONSEYİ
ÇEŞME KENT KONSEYİ KARABAĞLAR KENT KONSEYİ
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ KARABURUN KENT KONSEYİ
DOĞA DERNEĞİ KARŞIYAKA KENT KONSEYİ
EGEÇEP KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
EMEK PARTİSİ KONAK KENT KONSEYİ
FLAMİNGOMA DOKUNMA MENEMEN KENT KONSEYİ
FOÇA ÇEVRE PLATFORMU NARLIDERE KENT KONSEYİ
FOÇA FORUMU PERŞEMBE BİSİKLETÇİLERİ
FOÇA KENT KONSEYİ PRAKSİS MÜZİK KOLEKTİFİ
GAZİEMİR KENT KONSEYİ SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ
GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ
HALKEVLERİ TEMA VAKFI İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ EKOLOJİ KOMİSYONU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İZMİR KENT KOMİTESİ
HAZİRAN EKOLOJİ MECLİSİ URLA ÇEVRE PLATFORMU
İMECE-DER YENİ FOÇA FORUMU
İZÇEP YEŞİL SOL PARTİ