TMMOB GENEL KURULUNDA, BAŞKAN OLGUN ATİLA VE BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİN İHRACINDA SORUMLULUĞU BULUNAN REKTÖRLERE KINAMA VE ONUR KURULUNA SEVK KARARI ALINDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), geçtiğimiz hafta sonu 45. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirirken, genel kurula sunulan önergeler doğrultusunda önemli kararlar alındı.

Bu kararlardan biri, Bornova Belediye Başkanı olan Mimar Olgun Atila’nın kınanması ve TMMOB Mimarlar Odası onur kuruluna sevki iken, bir diğeri de “Barış İçin Akademisyenler”in meslekten ihracının önünü açan rektörler hakkında verilen kınama ve ilgili odaların onur kuruluna sevkleri kararı idi.

Bilindiği üzere Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Belediyesi’nde görev yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’i, mesleki kimliğinin ve TMMOB çalışma anlayış ve ilkelerinin gereği olan bir biçimde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü baskı ve sindirme uygulamalarına maruz bırakmış, bunlara ilişkin bilgiler kurulumuzca kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu uygulamalardan biri, Şenyol Kocaer’in görev yerinin keyfi biçimde değiştirilerek mesleki vasıfları ve liyakatı ile ilgisi bulunmayan uzmanlık alanı dışında bir birimde çalışmaya zorlanmasıydı. Bir başkası ise kendisinin, Bornova Belediyesi Belediye Başkanı Olgun Atila tarafından yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılması idi.

Sonuç olarak Şenyol Kocaer, mesleki kimliğinin ve TMMOB çalışma anlayış ve ilkelerinin gereği olan bir biçimde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü Başkan Olgun Atila eliyle yaklaşık 1,5 yıldan bu yana mobbing ve baskıya maruz kalmıştır. Ancak kendisi tüm bu baskılara karşın doğru bildiğini söylemeye, bilimin ve hukukun ışığında, rant politikalarına karşı toplumsal çıkarları, doğal ve kültürel varlıkları savunmaya devam etmektedir. Gelinen süreçte Kocaer’e karşı uygulanan mobbingin gerçekleştirilmesinde baş sorumlu olan mimar Bornova Belediye Başkanı Atila’nın kınanması ve TMMOB Mimarlar Odası onur kuruluna sevk edilmesi önerge olarak TMMOB genel kuruluna sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Genel kurulun bir diğer kararı ise, “Barış İçin Akademisyenler”in ihracına neden olan üniversite rektörlerine ilişkin oldu. Yüzlerce akademisyenin ihracına neden olan rektörlerden 15’inin mühendis olduğu tespit edilmiştir. Barış İçin Akademisyenler hakkında yargı kararı dâhi olmadan, sadece barış istedikleri için ihraçların gerçekleştirildiği dönemde rektör olan bu 15 isim, söz konusu icraatları ile mühendislik unvanlarını kötüye kullanmış ve kamuoyunda mühendislik unvanını itibarsızlaştırmışlardır. Bu itibarsızlaştırmaya dönük birliğimizin gerekli müdahaleyi ve disiplin işlemlerini gerçekleştirmesinin zorunluluğu doğarken, rektörler tarafından kamu görevinden çıkarmaya ve gerekçe göstermeden tüm akademik yeterliliklere ve onaylara sahip olunmasına rağmen işten çıkarmaya dair gerçekleştirilen işlemlerin, TMMOB’nin belirlediği mesleki davranış ilkelerine aykırı olduğu açıktır. Genel kurulumuzun aldığı kararın, akademik özerkliğin, akademik özgürlüklerin yeniden onarılması ve sağlanması, akademinin saygınlığının tesisi, hakikatin üretimi, toplum ve doğa yararına bilimsel üretimlerin akıbeti, mühendislik-mimarlık-şehir planlama eğitiminin geleceği, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birikimlerini toplum yararına kullanabilmelerinin zeminin sağlanması ve meslektaşlarımızın itibarlarının yeniden kazanılması açısından büyük önem taşıdığı açıktır. Unvanlarını siyasi çıkar elde etmek ve mevki edinmek adına kullanan bu isimlere ilgili odalarca gerekli yaptırımların uygulanması ile benzeri antidemokratik ve meslek etiğine aykırı adımların atılmasının önüne geçileceği açıktır.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bu önergeleri veren TMMOB delegelerine teşekkür ediyor, kabul gören önergeler doğrultusunda Odalarımızın onur kurullarının gerekli çalışmayı yürüteceğine inanıyoruz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU