KÜLTÜRPARK ÇALIŞTAYI RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Kültürpark Platformu, 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Nasıl Bir Kültürpark İstiyoruz” çalıştayının raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporu, İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşan platform adına Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer açıklama yaptı. Şenyol Kocaer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında, 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunduğu İzmir Kültürpark Projesi’ne karşı itiraz ve önerileri ile başlayan mücadelenin, Kültürpark’ın tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile korunması, yaşatılması ve kullanılması adına belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Kültürpark Platformu olarak iki yıldır sürdüğünü ifade ederek, “Sürecin başından beri İzmir’de yaşayanlar olarak, kent için büyük öneme sahip Kültürpark’ın geleceğine yönelik tüm kararlarda ‘sürecin öznesi’, ‘konunun takipçisi’ olacağımızı vurguladık” şeklinde konuştu. Özlem Şenyol Kocaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında Kültür Varlıkları 1 No.lu Koruma Kurulu’na sunduğu Kültürpark Revizyon Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kültürpark’ın Koruma Amaçlı İmar Planı olmadan projenin onaya sunulması yanlış olduğu” için reddedilmişti. Bu ret kararının gerekçesini platform olarak çeşitli alanlarda çok kez dile getirmiş olmamıza karşın, Büyükşehir Belediye yönetimi bu konuda ısrarından vazgeçmemişti.

İzmir’de yaklaşık 90 yıllık geçmişiyle, 1991 yılında Doğal Sit ve 1992 yılında Tarihi Sit Alanı ilan edilmiş tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle Kültürpark’ın korunmasının önemli bir aracı olan Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda Kültürpark Platformu olarak Koruma Amaçlı İmar Planına yönelik taleplerimizi daha sağlam temeller üzerine oturtup, tartışarak oluşturabilmek adına ‘Nasıl Bir Kültürpark İstiyoruz’ başlığı ile organize ettiğimiz Kültürpark Çalıştayı’nı; Orman Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı, Mimar, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve hukuk bölümlerinden çok değerli 12 akademisyen, sanatçı İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyelerinden temsilcilerin de içinde bulunduğu Meslek Odaları ve çeşitli Demokratik Kitle örgütü temsilcilerinden oluşan 73 katılımcı ile 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdik.

Çalıştay’da aşağıdaki beş başlıkta atölye düzenlendi;

  • Kültürpark’ın tarihi ve kültürel değerleri;
  • Bitki dokusu (flora) ve hayvan varlığının (fauna) korunup, geliştirilmesi;
  • Kültürpark’ın içinde yer almayan ancak fiziksel, tarihsel, toplumsal ve kültürel yönden çevresi ile olan etkileşimi;
  • Kültürpark’ın kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin korunarak mevcut ve yeni oluşturulacak fonksiyonları;
  • Kültürpark’ın Kamusal bir Alan Olarak Yönetimine yönelik politika ve öneriler belirlendi.

Birçok kesimin katılımı ile gerçekleşen Çalıştay sonucunda, Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin somut öneri ve politikalarımızı Çalıştay Raporu olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz. Raporda Kültürpark’ın mevcut durumuna ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu tespitler doğrultusunda Kültürpark’ın geleceği için; yönetim modelinden, flora ve faunasının, kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve gelişitilmesine yönelik önerilere, Kültürpark için geçmişin izlerini görünür kılarak gelinen yeni Kültürpark gerçeği ile yer alması gereken ve gerekmeyen fonksiyonlar gibi birçok konuya değinilmiş ve bu konulara ilişkin önemli politikalar ve öneriler getirilmiştir. Söz konusu rapor ilgili kurumlarla da en kısa zamanda paylaşılacaktır.

Bu kapsamda Kültürpark’ın geleceği için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir an önce bilim ve mevzuatın ışığında katılımcı bir süreç izlenerek imar planı çalışmalarına başlamasını talep ediyoruz.

Ayrıca Çalıştay öncesinde veri olarak kullanılmak üzere oluşturduğumuz Kültürpark Mülakat  formlarının  sosyal medyada online olarak ve birçok alanda masa açılarak doldurulması sağlanmıştır. Mülakatta genel olarak alanın kullanıcı profili, kullanım amacı, zaman aralığı, alana ilişkin diğer konularda düşüncelerinin toplanabileceği sorular yer almıştır. Bu kapsamda toplamda 300 kişiye ulaşılmıştır. Mülakat sonuçlarımıza platform facebook sayfamızdan ve bileşenlerimizin sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Kültürpark’ı bir kent parkı olarak ele alan, dayatmacı değil uzlaşmacı ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak, doğru yönetim modelini içerecek Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanarak Kültürpark’ı gelecek nesillere mümkün olan en yeşil haliyle bırakmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka karşı görev ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.”

Söz konusu rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.