KÜLTÜRPARK’TA TİCARİ TAHSİSE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ

Kültürpark’ta bulunan İZFAŞ eski binasının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3 yıllığına SES Vakfı’na bedelsiz tahsisine dair açılacak davaya ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

KÜLTÜRPARK’TA TİCARİ TAHSİSE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ

20.09.2018 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden, Kültürpark’ın içinde yer alan eski İZFAŞ binasının SES Vakfı’na ait Özel Tınaztepe Üniversitesi’ne 3 yıllığına tahsis edilmesi kararı onaylanmıştır.

Kültürpark, 2. derece doğal sit ve tarihi sit alanıdır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerinde “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dâhilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez” şeklinde belirtilmiştir. Ancak alınan kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış bir görüş bulunmamaktadır. Dolayısıyla alanın korunması gerekli bir alan olduğu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir kararla yeniden çiğnenmiş ve mevzuata aykırı bir öneri meclis üyelerince de oybirliği ile onaylanmıştır.

İkinci olarak, Kültürpark’a ilişkin 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gündeme getirdiği Kültürpark Revizyon Projesi, Koruma Amaçlı İmar Planı olmaması gerekçesiyle koruma kurulu kararıyla reddedilmişti. Kararın üstünden yaklaşık bir yıl geçmiştir. Bu kapsamda, Kültürpark’ın doğal ve tarihi değerlerinin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için demokratik katılımcı yöntemle üretilecek koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yapılması beklenirken, mevcut imar planı kararlarını bile delen bir tahsis kararı gündeme getirilmiştir. Üç yıl ticari bir kurumun kullanımına bağlayarak, Kültürpark içinde yer almaması gereken bir kullanımla geleceğini ipotek altına almaktadır. Bu karar kurulun zorunlu tuttuğu koruma amaçlı imar planı kararlarını da bağlaması muhtemel bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Söz konusu tahsise konu özel eğitim alanı kullanımı, Kültürpark’ın mevcut imar planı kararlarında yer almayan bir fonksiyon içermekte olduğundan yürürlükteki imar planı kararlarına da aykırıdır. Bu bölge, imar planında Kültürpark ve rekreasyon alanı olarak geçmektedir. Bu kapsamda eğlence, dinlence ve piknik ihtiyaçlarına yönelik kullanımlar içerebilecekken, bu tahsis ile özel eğitim kurumunun kullanımını içermektedir.

Dolayısıyla Kültürpark’ın bütününde koruma kullanma dengesinin gözetilerek bir planlama anlayışı olması gerekirken, bu karar ile aksine alanı ileride başka sermaye gruplarının parça parça taleplerine de açık hale getirerek Kültürpark’ın geleceğini tehdit altına sokmaktadır.

Kültürpark’ın tarihi, sosyolojik, ekolojik ve kentsel değerlerinin korunarak var olan değerlerinin arttırılması bütün çalışmalarda en temel amaç olmalıdır. Bu anlamda Kültürpark’ın ticari bir işletmeye tahsis edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Korunması, halkın oylarıyla gelen siyasilerin başlıca sorumluluklarından olan İzmir’in en değerli kamusal yeşil alanına ilişkin alınmış olan kamu yararına aykırı bu karar, İzmir’in tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Biz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bu kararı kabul etmiyor ve kamuya karşı denetleme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Tüm bu gerekçelerle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karara karşı, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak dava açacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU