“ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ VARAN, İSTİNYEPARK HAKKINDA KAMUOYUNU YANILTMAKTADIR!

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın İstinyePark ÇED iptali kararıyla ilgili açıklamalarına dair bir basın toplantısı düzenledi.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ŞPO İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, 19 Ekim tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın basına yansıyan demeçlerinde, İstinyePark otel ve AVM projesi inşaatının hukuka aykırı bir şekilde devam etmediği ve mahkeme kararlarının uygulandığı yönünde ifadeler yer aldığını belirterek, “Varan, demeçlerinin devamında ortada bir hukuksuzluğun olmadığı ve mahkeme kararlarının önünde kimsenin duramayacağını belirtmiştir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eylül ayında basına yansıyan haberlerde İstinyePark Otel ve AVM Projesi alanı olan 6165 ada 8 parsel için verilmiş olan ÇED olumlu kararı vatandaşlar tarafından açılan dava sonucu İzmir 2.İdare Mahkemesinin 11.07.2018 tarihli kararıyla iptal edilmişti. İstinyePark Otel ve AVM Projesi ÇED Yönetmeliğine tabi olup ÇED Yönetmeliği 6.maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” hükmü açıktır. Bahsedilen projenin ruhsat dayanaklarından biri imar planı olduğu gibi diğeri de Çevresel Etki Değerlendirmesidir. Ruhsatın iki dayanağına ilişkin de mahkeme kararları açık olup bu projenin bilime, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu söylenmektedir. Balçova Belediyesi’ne ÇED olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edildiği ve ruhsatın bir dayanağını daha kaybetmesi nedeniyle inşaatın İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince 30 gün içerisinde durdurulması gerektiği bildirilmiştir. Balçova Belediyesi bahsedilen süre içerisinde inşaatı durdurmamış olup 05.10.2018 tarihinde inşaatı durdurma talebimize cevaben yazı iletmiştir. Bu yazıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.09.2018 tarihli yazısında özetle 11.07.2018 tarihli mahkeme kararıyla ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olsa dahi İstinyePark Otel ve AVM Projesi için 10.12.2014 tarihinde verilmiş ÇED Gerekli Değildir Kararı’nın olduğu ve 29.12.2016 tarih 16-145 sayılı 6165 ada 8 parsel için verilmiş olan ruhsatın bu karara dayandığı belirtilmiştir. Bahsedilen yazıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 10.12.2014 tarihli ÇED Gerekli Değildir Kararın ilişkin herhangi bir yürütmeyi durdurma, iptal kararı yok ise ve ÇED Gerekli Değildir Kararı’na esas proje alanı içerisinde kalmak kaydıyla faaliyet durdurma işlemini sonlandırılması yönünde görüş bildirmiştir. Selahattin Varan’ın demeçlerinde proje ÇED Yönetmeliği EK-2’ye istinaden devam ediyor dolayısıyla hukuksuz bir işleyiş derken kastettiği 10.12.2014 tarihinde 6165 ada 6 parsel için hazırlanmış Otel ve AVM Projesi için verilmiş olan ÇED Gerekli Değildir Kararıdır. Bu ifade ile Selahattin Varan kamuoyunu yanıltmakta ve suç işlemektedir. Öte yandan da bahsedilen yazışmalarla da Projenin, daha ruhsatın verildiği aşamadan beri usule aykırı olduğu ortaya çıkmış ve Balçova Belediyesi usule aykırı verdiği ruhsatı durdurmamak için de elinden geleni yapmaktadır. Nedir bu usule aykırılık:

  • Bugün İstinyePark Otel ve AVM Projesi daha küçük olan 6165 ada 6 parsel ve Eski Vergi Dairesi alanı olan 6165 ada 1 parselin tevhidinden oluşan 6165 Ada 8 Parsele verilen ruhsata istinaden devam etmektedir.
  • 12.2014 tarihinde verilen ÇED Gerekli Değildir Kararı bugünkü Proje alanı olan 6165 ada 8 parsel için değil, farklı bir alan olan 6165 ada 6 parsele ve dolayısıyla farklı bir mimari proje için verilmiştir.
  • Sonra 6165 ada 1 parsel yani eski vergi dairesi alanı için 14.05.2018 tarihinde mahkemenin iptal ettiği imar planı değişikliği 08.07.2015 tarihinde onaylanarak Ticaret+Turizm kararı getirilmiştir. Bu işlemden sonra 6165 ada 1 parsel ve 6 parsel tevhit edilerek bugünkü projenin sürdüğü 6165 ada 8 parsel oluşturulmuştur. 6 parsel “Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi” 1 parsel de “Turizm+Ticaret” kullanım kararına sahip iken iki farklı kullanım kararının tevhit işlemi de yönetmeliklere aykırıdır.
  • 6165 ada 8 parselin tevhidinden sonra 29.12.2016 tarihinde Balçova Belediyesi tarafından 6165 ada 6 parsel için verilmiş olan ÇED Gerekli Değildir Kararı’na dayanılarak ruhsat verilmiştir. Balçova Belediyesi’nin yaptığı bu işlem usule aykırıdır.-25.09.2017 tarihinde onaylanan ÇED olumlu raporunda yer alan 6165 ada 8 parseldeki mimari projenin 6165 ada 6 parsel için verilmiş olan ÇED Gerekli Değildir Kararı’nda yer alan mimari projeden farklı olduğu görülmekle birlikte proje alan sınırlarının da alan sınırları da genişlemiştir. Dolayısıyla alan sınırlarının genişlemesi hem İmar Kanunu gereği hem de ÇED Yönetmeliği gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin yeniden başlaması anlamına gelmektedir. Ancak Süreci yeniden başlatmaksızın 6165 ada 6 parsel için verilmiş olan ÇED Gerekli Değildir Kararı doğrultusunda mevzuata aykırı biçimde ruhsat verilmiştir.
  • 07.2018 tarihinde onaylanan imar planının da mahkemenin iptal ettiği imar planından hiçbir farkı olmadığı görülmektedir.

11.07.2018 tarihinde ÇED olumlu kararının iptali yönündeki mahkeme kararını by-pass etmeye çalışan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bu süreci kamuoyuna yanlış anlatan Selahattin Varan’ın çarpıttığı konunun hikâyesi anlattığımız gibidir. Mahkeme kararlarının ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ne de Balçova Belediyesi tarafından uygulandığı da yoktur. Sanılmasın ki hukuk, kamu yararı ve bilim rahatça hiçe sayılabilecektir.  Bu süreçte en ufak katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Balçova Belediyesi kurumları ve sorumluları hakkında bugün suç duyurusunda bulunuyoruz.”