TMMOB ÜYESİ KADINLARDAN “TOPLUMSAL CİNSİYET VE KENTSEL MEKÂN” SÖYLEŞİSİ

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından  12 Eylül 2019  tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Mekezi’nde, “Şehir Plancısı Kadınların Deneyim ve Görüşleri Doğrultusunda Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Mekân” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu çalışmalarında geçmiş dönemlerde meslek odasını temsilen yer alan Şehir Plancıları Odası İzmir şubesi üyesi  Yüksek Şehir Plancısı Nursun K. Akıncı’nın konuşmacı olduğu etkinlikte Akıncı tarafından  2018 yılında DEÜ Kadın Çalışmaları Bölümü’nde tamamlamış olduğu “TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu Üyelerinin Kentsel Mekân Deneyim ve Görüşleri” isimli tez çalışmasında elde ettiği veriler üzerinden hazırlanan sunum gerçekleştirildi.

Nursun K. Akıncı sunumunda tez çalışmasının amacını, TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Kadın Komisyonu üyesi kent plancılarının kentsel mekân ve toplumsal cinsiyete ilişkin deneyim ve görüşlerinin incelenmesi olarak belirtti. Çalışmada, TMMOB’de kadın çalışmalarının başlamış olduğu 2008 yılından bu yana ŞPO’da yöneticilik deneyimi olan kent plancısı kadınların, sahip oldukları mesleki birikim, meslek odası deneyimi ve kadın kimlikleri ile kente-kentsel mekâna ilişkin deneyim ve görüşleri incelenmek üzere araştırma evreni olarak belirlenirken, alan araştırması niteliksel yöntem ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak gerçekleştirildi.

Akıncı, tez çalışmasından derlediği bu sunumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin kentsel mekânda ortaya çıkan eşitsizliklere ve yürütmekte olunan kadın çalışmalarının bu eşitsizliklerle mücadeledeki rolüne dair bir tartışmaya zemin oluşturmasını amaçladığını dile getirdi.

Akıncı’nın TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu üyesi kadınlar ile yürütmüş olduğu bu tez  çalışması, TMMOB bünyesinde gerçekleştirilen kadın çalışmalarına dair değerlendirmeler de  içeriyor.

Akıncı tez çalışmasını, üç ana başlık altında toplamıştır.

Çalışmanın ilk bölümü olan kuramsal çerçevede kentlerin gelişimi, kent kuramları, kent planlama ve eleştirileri, feminist coğrafya çalışmaları ve feminist yöntembilim ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise Türkiye’de kentsel mekan ve toplumsal cinsiyet üzerine gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmaları ve basılı yayınlar incelenmektedir. Üçüncü bölüm TMMOB ve ŞPO kadın çalışmalarına dair genel bilgiler ve alan araştırmasının bulguları ile değerlendirmelerinden oluşmaktadır.

Araştırmanın sonucunda;

  1. Kentsel mekan ve toplumsal cinsiyeti bir arada ele alan çalışmaların Türkiye’de nasıl geliştiği, hangi disiplinlerde, hangi sıklıkla gündeme geldiği,
  2. ii) Türkiye’de önemli bir demokratik kitle örgütü olan TMMOB ve TMMOB ŞPO’nun kadın-toplumsal cinsiyet sorunlarına ilişkin ne tür çalışmalar gerçekleştirdiği, toplumsal cinsiyete ilişkin eşitsizliklerle mücadelede bu çalışmaların payının ne olduğu,
  • iii) araştırmanın katılımcısı olan TMMOB ŞPO üyesi kadınların; kentsel mekanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin mekansal kısıtlılıkların neler olduğuna, bu kısıtlılıkların azaltılmasında ya da yok edilmesinde kentsel mekansal düzenlemelerin nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin deneyim ve görüşleri, katılımcıların eğitim statü durumlarına rağmen bu sınırlardan nasıl etkilendikleri ortaya konulmaktadır.

Tez sunumu sonunda Nursun K. Akıncı’ya katkısından dolayı, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 27. ve 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Güniz Gacaner Ermin tarafından Soma Yırca Köyü kadınlarının el emeği olan sabun takdim edildi.