ÇEŞME PROJESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Ekim 2021 tarihinde İzmir Mimarlar Merkezi’nde Çeşme Projesi’ne yönelik basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve EGEÇEP’in imzasını attığı açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı okudu.

ÇEŞME PROJESİ İZMİR’İN KANAL İSTANBUL’UDUR…

Ülkemizde çılgın projeler ile yaşam alanlarımız yağmalanmakta, turizm, kalkınma ve istihdam vaatleri ve rant politikalarını gizleyen algı yönetimi ile oluşan çevresel tahribat ve toplumsal adaletsizlik saklanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde son 20 yıldır sürdürülebilir ekonomik bir model yerine uygulanan ranta dayalı ekonomi politikalarına bağlı olarak yapılan mevzuat ve plan değişiklikleri, ayrıcalıklı imar hakları düzenlemeleri, sit alanlarında yapılan değişiklikler ile korunması gereken alanların kullanım amaçları değiştirilmiş; kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, ormanlarımız, derelerimiz, doğal karakteri korunması gereken alanlarımız inşaat,turizm, sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinin baskısı altında plansız yapılaşma ve talana maruz bırakılmıştır.

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde uygulanan kontrolsüz yapılaşma ve talan süreçleri bu kentleri yaşanmaz hale getirmiş, görece olarak daha korunaklı ve yaşam kalitesi yüksek kalan İzmir’e olan göç, konut-arazi talebini de arttırmıştır.

12. Şubat.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilen ve Yarımadanın yaklaşık % 55’ini kapsayan alan; ekolojik ve doğal yapısı itibari ile korunması gereken özel bir alan statüsündedir. İzmir’in en önemli ekolojik yutak alanlarından biri olan Yarımada, ekosistem bütünü içinde benzersiz ve hassas yapısı ile iklim değişikliği sürecinde de İzmir için büyük bir şans olma özelliği taşımaktadır. İzmir halkının nefes alma alanı olan İzmir Yarımada Bölgesi de bu süreçlerden ve soylulaştırma politikalarından etkilenmiş ve son yılların cazibe merkezi olarak, yaşadığımız olumsuz kentleşme süreçlerinin sonuçlarını, yaşamaya başlamıştır. Bu sonuçların başında ise bölgedeki yapılaşma baskısı ve bu sürecin getirdiği çevresel yüklerin halihazırda, bölgenin ekolojik yapısındaki dengeyi bozucu etkiler yaratıyor olmasıdır. Buna ek olarak, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, nüfusu ve yoğunluğu giderek artan bölgede, yürütülen plan ve proje çalışmaları bu sonuçları daha görünür hale getirmiştir.

Çeşme Turizm Planı olarak sunulan proje bilimsel dayanaktan yoksun, kamu ve doğa yararına aykırıdır. Kamu kullanımına açık ve devlete ait olan kıyıların, hatta tapuda kaydı olmayan deniz alanlarının turizm amaçlı bölge ilan edilmesi ve hatta özel kullanıma tahsis edilmesi; başta Anayasa olmak üzere mevzuata aykırı olduğu gibi, bu kamusal alanların, gerçekte sahibi ve hak alacaklısı, İzmir halkı tarafından kullanılamaması sonucunu da doğuracaktır. Kalkınma ve turizmin gelişmesi adı altında bize sunulan proje, İzmir halkını yoksullaştıracak, nefes alma alanlarını elinden alacak, iklim krizinin sebep olduğu doğal süreçlerin olumsuz sonuçlarının artarak hızlanmasını sağlayacak ve sermaye sahiplerinin elinde köleleştirecektir. Bu sadece bir doğa yıkımı değil aynı zamanda kentimizin ve tüm ülkenin doğal zenginliklerini bir avuç sermaye sahibine kurban eden; sosyal adalet, çevresel adalet gibi temel yaşam ilkelerine aykırı planı, bir turizm planı olarak, kamunun alanlarını ve kaynaklarını kısa vadeli rant politikalarının hizmetine sunmaktır.

Bugüne gelindiğinde ülkemizin her köşesinde yürütülen ekolojik talan projelerinin en büyüklerinden birisi ne yazık ki Çeşme Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çeşme Projesi İzmir’in KANAL İSTANBUL’UDUR…

Kamunun malı, kamu için, kamu yararı için, kamu için kullanılmalıdır.
Aksi düşünce ve tasarruf için yapılan her türlü plana projeye karşı çıkmak, kamunun malını, kamu adına korumak her yurttaşın, her kurumun görevidir.

Çeşme Turizmini Koruma ve Geliştirme Kararı’nın iptali talebiyle meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile açtığımız ortak davamızda, Danıştay Altıncı Dairesi’nce, 27 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 de Çeşme Adliyesi önünden başlamak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacaktır.

İzmir İçin, Yaşam Hakkımız, Geleceğimiz, Yaşam Alanlarımız için, Çeşme Projesine DUR DİYECEĞİZ..

Başta Kenti Korumakla sorumlu olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER olmak üzere, kentin tüm yöneticileri, başkanlarını, milletvekillerini, İZMİR HALKINI, YARIMADA’YA SAHİP ÇIKMAYA, MÜCADELEMİZE ORTAK OLMAYA, 27 EKİM SAAT 11.00 DE ÇEŞME ADLİYESİ ÖNÜNDE TOPLANMAYA DAVET EDİYORUZ.

İZMİR BAROSU
İZMİR TABİP ODASI
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
EGEÇEP

Basın açıklaması tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.