Afet Sonrasına Yönelik Planlama Çalışmaları: İzmir Örneği

Afet Sonrasına Yönelik Planlama Çalışmaları: İzmir Örneği

Mustafa Aydın
İnşaat Mühendisleri Odası

Acil Yardım Planları, tehlike ve risklerin tespit edilerek, kurum ve kuruluşların, sivil toplum
örgütlerinin ve toplumun buna karşı etkin stratejilerinin belirlenmesini öngörmektedir.
İllerde 7269 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince İl Acil Yardım Planları
hazırlanmaktadır. Ancak ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen
idari yapılardaki değişikliklere bağlı olarak plan formatı yeni bir anlayış ile geliştirilmiştir.

Bu makalede ilgili yönetmelik, “Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi –
Afet Plan Çalışmaları” formatı ve “Afet Yönetimi” evrelerini göz önüne alarak hazırlanan
İzmir İl Acil Yardım Planı çalışmaları anlatılmaktadır.

İlgili yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, vali ve kaymakamlar, görevli
bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve bu yönetmelik
gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine
verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar. İkinci fıkrada ise, afetin
meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından
ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin
mülki amirinin sorumlu olduğu açıkça düzenlenmiştir.