Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları

Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları

Necmettin Şahin
Şehir Plancıları Odası

Afetler, nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği baştan
bilinemeyen ve tahmin edilemeyen olaylardır. Bu nedenle insanlar/toplumlar afetlere çoğu
zaman hazırlıksız yakalanmış ve büyük can ve mal kayıpları vermiştir. Afetler pek çok ülkede
tamiri çok güç kayıplara ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişme sürecinin
de yıllarca sürebilen kesintilere uğramasına neden olmaktadır.

Bir ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, doğal afetlerden etkilenmektedir. En gelişmiş ülkeler
bile, bu doğal afetlerin oluşmasını engelleyememekte, sadece önceden önlemler alarak bu
olayların olumsuz etkilerini en aza indirgemeye çalışmaktadır.

Topraklarının % 90’dan fazlası deprem riski ile karşı karşıya bulunan, büyük çaplı afetlerin
meydana gelme sıklığı açısından dünya ülkeleri içerisinde ilk sıralarda yer alan ülkemizde
afet öncesi ve afet sonrasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin bir bütün olarak
yürütülmesi, koordine edilmesi ve yönetilmesini kapsayan afet yönetimi yaşamsal önem
taşımaktadır.

Bu metinde, afet yönetimi ve acil yardım planları ile ilgili kuramsal bazı bilgiler verilerek afet
yönetiminin evreleri ve acil yardım planlarının özellikleri ve plan yapılırken göz önüne
alınacak konular ile yapılması gerekenler anlatılmaya çalışılmıştır.