Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sosyal Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: İzmir Örneği

Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sosyal Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: İzmir Örneği

Araş. Gör. Gökhan Hüseyin Erkan
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Yerel yönetimler oldukça kapsamlı ve karmaşık bir sorun olan kentsel yoksulluk karşısında
kilit konumda bulunan aktörlerdir. Buna karşın merkezi-yerel düzeyde bütünleşik politikaların
olmadığı durumlarda, en işlevsel oldukları koşullarda bile sorunun çözümüne yönelik önemli
engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu bakımdan bir yerel yönetimin günümüz ekonomik ve
toplumsal koşullarında yoksulluk sorununu kendi başına çözmesi mümkün görünmemektedir.
Kentsel yoksulluk konusu yoksulluğun çözümü için geliştirilen uygulamalar kadar, bu
uygulamalara altlık teşkil edecek bilginin elde edilmesi, yoksulluk düzeyinin ölçümü, kente
özgü nitelikleri ve yerel yönetimin konuyu ele alış biçimi ile de doğrudan ilişkilidir. İzmir
Kenti’nde kentsel yoksulluk konusunda günümüze dek kapsamlı çalışmalar yapılmamış
olması, konunun tarihselliği göz önüne alındığında, güncel ve yakın zamanlı pratiklerin
değerlendirilmesinde önemli bir engeldir. Bu nedenle, bu bildiri, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin kentsel yoksulluk konusundaki müdahale biçimini, mevcut uygulamaların
başarı düzeyi üzerinden değil, kente yönelik hazırlanmış en kapsamlı eylem dokümanı olan
Stratejik Plan’da belirtilen hedeflere ve faaliyetlere referansla incelemektedir.