“Kadın Dostu Kent” Kavramının İzmir Ölçeğinde Tartışılması

"Kadın Dostu Kent" Kavramının İzmir Ölçeğinde Tartışılması

L. Yıldız Tokman
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Sempozyumun ana amacı: “kenti yaşanabilir kılmak” olarak belirlenmiştir. Bu amaca
ulaşmak için belirlenen hedefler ise:

-Farklı meslek gruplarınca kente ilişkin sorunların belirlenmesini ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak,

-Yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak partilerin kent yönetimi ve kent sorunlarına ilişkin
misyon belirlemelerine yardımcı olmak,

-Kentlilik bilinci oluşmasını/oluşturulmasını sağlamak,
Olarak özetlenebilir.

Kent farklı çıkarlara sahip çeşitli aktörlerin bir arada var olduğu kompleks bir mekanizmadır.
Bu yapı içinde, yerel yönetimler, kentsel politikalar ve kent planlama yoluyla farklı grupların
çıkarlarını, toplumsal çıkarlar adına kollarken, cinsiyet farklılığı göz ardı edilmektedir. Cinsler
arası eşitsizlik, sosyo-ekonomik yapıda olduğu kadar, mekansal olarak da vardır. Oysa kentte
cinsiyet farklılığını gözeten bir yerel yönetim, planlama, hizmet ve uygulama anlayışı,
kadınların kentte birer birey olarak var olmalarına olanak tanıyarak kentin, orada yaşayan
kadınlar için yaşanabilir olmasının ilk koşulunu sağlayacaktır.

Bu bildirinin amacı; sempozyumun genel amaç ve hedeflerini kentte yaşayan kadınlar
için/kadınların gözüyle tartışarak bu genel yaklaşımı “kenti, kentte yaşayan kadınlar
için yaşanabilir kılmanın” gerekliliği ve olabilirliği bağlamında irdelemektir.

Bildiride; kentli hakları ve yaşama geçirilmesi sürecinde, yerel demokrasi ve kentsel
politikaların oluşturulması, yönetimler arası işbirliği, kentli katılımı bağlamında kadınların
kentsel sorunlardan nasıl etkilendikleri, kentsel hizmetlerden yararlanabilmeleri için, kente
yönelik vizyon ve misyon belirlenirken “kenti, kentte yaşayan kadınlar için yaşanabilir kılma”
hedefini göz önünde bulundurmanın gerekliliği, yerel yönetimler/ yerel hizmetlere eşitlikçi
yaklaşımlar çerçevesinde incelenecektir. “Kadın dostu kent” kavramının anlamı, içerdiği
olanaklar ve kent örnekleri kentli hakları bağlamında irdelenerek, İzmir Yerel Eşitlik Eylem
Planı çalışmaları kapsamında; İzmir kentinin durumu özellikle, kadınların karar
mekanizmalarına katılımı ve kadınların kentsel hizmetlerden eşit yararlanması açısından
tartışılacak ve yerel yöneticilere “eşitlikçi kent”- “kadın dostu kent” olabilirliğini sağlamak
için öneri geliştirilmeye çalışılacaktır.