1. İZMİR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu / Doğal Afetler ve İzmir
Doğal Afet Bilinci ve Yönetimi

Nasıl Bir Afet Yönetimi?
Prof. Dr. Atilla Uluğ
Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentsel Alanlarda Bütünleşik Doğal Afet Riski

Doğal Gaz ve Altyapı
Sibel Börekçioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir‘de Sismik Tehlikeyi Belirlemek İçin Deprem Senaryolarına Dayalı Yer Hareketi Simülasyonları
Louise W. Bjerum – Prof. Dr. Kuvvet Atakan
Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentimizin Deprem, Heyelan ve Taşkın Alanları Açısından İrdelenmesi
Mehmet Avşar
Jeoloji Mühendisleri Odası

İMO Afet Müdahale Kurulu Çalışmaları

İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Müdahale Kurulu’nun Amaçları ve Çalışmaları
Abdullah İncir
İnşaat Mühendisleri Odası

Kentimizde Yeni Yerleşim Alanlarının Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi

Yeni Yerleşim Alanlarının Zemin ve Heyelan Açısından İrdelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden
İnşaat Mühendisleri Odası

Kent Yerleşim Alanlarımızda Depremlerde Oluşacak Hasarların Azaltılmasına Yönelik Öneriler
Hakkı Batur DEMİRAY
Jeoloji Mühendisi

 İzmir İli Kıyı Yapıları ve Günümüzdeki Durumları Hakkında Görüşler
Veli Akçaoğlu – Sunay Akçaoğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

Afet Sonrasına Yönelik “Afet Merkezleri” Planlaması

Afet Sonrasına Yönelik Planlama Çalışmaları: İzmir Örneği
Mustafa Aydın
İnşaat Mühendisleri Odası

Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları
Necmettin Şahin
Şehir Plancıları Odası

İzmir’in Enerjisi ve Doğal Kaynakları

Jeotermal Enerji Potansiyeli ve İşletilmesi

İzmir İli Jeotermal Enerji Kaynakları Politikası Nasıl Olmalıdır?
Yrd. Doç. Dr. Niyazi Aksoy
Makina Mühendisleri Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentimizde Jeotermal Enerjinin Anlamı ve Değerlendirilmesi
Dr. Servet Yılmazer
Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeotermal Kaynakların Doğru İşletilmesinde Sondaj Çalışmalarının Yeri ve Önemi
Emre Babür – Süleyman Özüdoğru
Maden Mühendisleri Odası

Güneş Enerjisi

Güneş Kaynaklı Teknolojilerden Kentlerin Enerji Sorunlarına Katkılar
Prof. Dr. Sıddık İçli
Kimya Mühendisleri Odası

İzmir İlinin Enerji Sorunu Çözümlemesinde Güneş Enerjisinin Yeri
Prof. Dr. Ali Güngör
Makina Mühendisleri Odası

Rüzgar Enerjisi

İzmir ve Rüzgar Enerjisi
Prof. Dr. Barış Özerdem
Makina Mühendisleri Odası

Kentimizde Kullanılabilir Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlikleri

İzmir ve Çevresinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Mutlu Boztepe
Elektrik Mühendisleri Odası

Kentimizin Ulusal ve Yenilenebilen Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanakları ve Geleceği
Prof. Dr. Eran Nakoman
Jeoloji Mühendisleri Odası

Enerji Kaynaklarında Güvenirlilik ve Kömürün Yeri
Prof. Dr. Vedat Arslan
Maden Mühendisleri Odası

İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Doğal Taşların İşletilmesi ve Kentsel Faydaları

İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Agreganın İşletilmesi ve Kentsel Faydaları
Doç. Dr. Gürcan Konak – Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur – Araş. Gör. Dr. Hakan Karakuş
Maden Mühendisleri Odası

Tartışılmayan Yönleriyle Altın Madenciliği

Tartışılmayan Yönleriyle Altın Madenciliği
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Kentin Üretim, İletim, Dağıtım Sorunları ve Çözümleri

Kentin Üretim-İletim-Dağıtım Sorunları ve Çözümleri
Turgut Eryiğit
Elektrik Mühendisleri Odası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Altyapı Bilgi Sistemi Çalışmaları
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin Planlanması

Endüstriyel Kirlilik ve Tehlikeli Atıklar

İzmir’de Hava Kirliliği
Prof. Dr. Abdurrahman Bayram
Çevre Mühendisleri Odası

Demir Çelik ve Gemi Söküm Tesislerinin Çevresel Etkileri
Ertuğrul Berka
Kimya Mühendisleri Odası

Suda Arsenik: Kimyası ve Uzaklaştırılması
Araş. Gör. Dr. Nilay Gizli – Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu
Kimya Mühendisleri Odası

Doğal ve Kültürel Alanların Korunması – Çevre Sorunları

Doğal Sitler – İzmir ve Çevresinde İrdelenmesi
Prof. Dr. Bahar Türkyılmaz
Peyzaj Mimarları Odası

Ekolojik Açıdan Belediyeler, Çevre ve Kentlilik Bilinci
Prof. Dr. Ümit Erdem – Araş. Gör. Nurdan Erdoğan – Şeyma Şengür
Peyzaj Mimarları Odası

Şiddetle Değişen Ekolojik Koşullarda İzmir Kent Sorunlarına Bütüncül Bakış ve Öneriler
Prof. Dr. Mehmet Aydın Güney – Yrd. Doç. Dr. Bahriye Gülgün – Araş. Gör. Erden Aktaş
Peyzaj Mimarları Odası

Su Kaynakları ve Kirliliği

Kuraklığın Etkileri ve Su Kaynakları Yatırımlarının İzmir Ölçeğinde İrdelenmesi
Aslı Ersenir Sılay – Ahmet Tomar
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir’in Gelecekteki Su Kaynakları
Dr. İlker Atış
İnşaat Mühendisleri Odası

Ege Bölgesi Su Sorunları
Hami Çetin
Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentimiz ve Çevresinin Yeraltısuyu Kaynakları, Yeraltısuyunu Kirletici Etkenler ve Su Kıtlığı Riski
Ertan Kazanasmaz
Jeoloji Mühendisleri Odası

Toprak ve Su Kirliliği ve Su Havzalarının Korunması
Ahmet Tomar
Ziraat Mühendisleri Odası

Yağmur Suyu Sistemi

Kentimizde Su Taşkınlarının Meydana Geliş Sebepleri ve Çözümler
Ayşe Yarıcı
İnşaat Mühendisleri Odası

Atık Su Arıtma Tesisleri

 Su Yönetiminin Etkin Bileşeni: Yeniden Kullanım
Doç. Dr. Nurdan Büyükkamacı
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir’de Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül
Çevre Mühendisleri Odası

Merkezi İçme Suyu Arıtma Sistemlerinde Uygulanan Yöntemlerin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği
Doç. Dr. Deniz Dölgen – Dr. Hasan Sarptaş – Prof. Dr. M. Necdet Alpaslan
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir ve Ege Bölgesinde Kentsel Katı Atıkların Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Görkem Akıncı
Çevre Mühendisleri Odası

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemi

İzmir Kenti Kanalizasyon Tesisinin İrdelenmesi
Mehmet Zafer Zihnioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

Gediz Nehri Su Kalitesi Parametrelerinin Eğilim Analizi
Hasan Cenk Çetin – Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu – Ayhan Sarıyıldız – Aslı Erdenir Silay
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir’in Su Kaynakları, Kapasite ve Kapasite Artırma Önerileri
Hüsamettin Altaş
İnşaat Mühendisleri Odası

Kentsel Mekan ve Yapılaşma Politikaları ve Uygulamaları

Kentsel Mekan

Tarihsel Kimliği İle Deniz Kenti İzmir ve Denizel Yapılaşma Burak Acar
Gemi Mühendisleri Odası

Kentsel Olanaklardan Eşit Olarak Yararlanmak
Prof. Dr. Neşe Özgen
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sosyal Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: İzmir Örneği
Araş. Gör. Gökhan Hüseyin Erkan
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

“Kadın Dostu Kent” Kavramının İzmir Ölçeğinde Tartışılması
L. Yıldız Tokman
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

İzmir’de Kentsel-Mimari Kavrayışı Dönüştürmek ve Yeni Başlangıçlar Yrd. Doç. Dr. Emel Kayın
Mimarlar Odası

İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Kurumsal Eğitimlerin Önemi
Ali Özdere
Makina Mühendisleri Odası

Geleceğin İzmir’inde Kentsel Mekânın Kültürel Niteliği
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar
Şehir Plancıları Odası

Mahalle Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi
TMMOB-İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Nitelikli Yapılaşma

Nitelikli Yapılaşma Çocuk ve Gençlerle Katılımcı Kent Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı
İç Mimarlar Odası

Kamunun Proje Elde Etme Yöntemlerinin Yapı Stoğunun Niteliğine Etkisi, Yarışmalar Örneği
Araş. Gör. H. İbrahim Alpaslan – Araş. Gör. Ferhat Hacıalibeyoğlu
Mimarlar Odası

İzmir’de Konut Çevrelerinde Nitelikli Yapılaşma Üzerine Görüşler
Prof. Dr. Hülya Koç
Şehir Plancıları Odası

Ulaşım

İzmir’de Deniz Ulaşımı
K. Emrah Erginer
Gemi Mühendisleri Odası

Tamamlanma Aşamasına Gelen İzmir Çevre Yolu Açılımında Yeni Bir Ulaşım Konsepti
Erol Altun
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Kentiçi Trafiğinde Demiryollarının Beklenen Rolü
Sabahattin Eriş
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Ulaşımının Önümüzdeki 20 Yılı Hakkında Düşünceler
Aydın Nogay
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Tramvay Projelerini Ortaya Koyarak Kent Ulaşımını Tekrar Değerlendirmek
Ilgaz Candemir
İnşaat Mühendisleri Odası

Kuzey Ege Limanı
Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer Oral
Jeofizik Mühendisleri Odası

Sürdürülebilir Ulaşım ve Türkiye Kentleri Ulaştırma Sorunları
Doç. Dr. Murat Çelik
Şehir Plancıları Odası

İzmir’in Ulaşım Sorunlarını Sürdürülebilir Yöntemlerle Aşmak Araş. Gör. Ömer Selvi
Şehir Plancıları Odası

Konfor Tesisatları

Kent İletişim Altyapısı ve Sorunları
Hasan Şahin
Elektrik Mühendisleri Odası

İzmir’in Hastane Steril Alan Havalandırma Tekniği Açısından Avrupa Standartlarındaki Yeri ve Ülkemizdeki Sektörel Gelişime Katkıları
Makina Mühendisleri Odası Hijyen Komisyonu

İzmir Metropol İlçelerinde Yapılan Asansör Denetimleri ve Güvenlik Seviyesindeki Gelişmelerin İncelenmesi
S. Zafer Güneş – Barış Aydın
Makina Mühendisleri Odası

Kentsel Dönüşüm

Kent Yenileme
M. Kubilay Yıldırım – Nilüfer Barışcan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Dönüşüm Sürecinde Kentler, Afetler ve Kentsel Projeler
Cem Akdağ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Kentsel Dönüşüm ve Ülkemiz
Prof. Dr. Zekai Görgülü
Mimarlar Odası

Anket

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Anketi
TMMOB İzmir İKK Öğrenci

Kentleşme Sürecinde Tarım

Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim Hakkı

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilirliği ve Yerel Yönetimler
Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirağ – Hülya Yılmaz
Gıda Mühendisleri Odası

Mevcut Yasal Duruma Göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin Gıda Güvenliği İle İlgili Yetki ve Sorumluluklarını Nasıl Kullandıkları ve Sorumluluklarını Yerine Getirmek Amacıyla Ne Gibi Çalışmalar Yaptıklarına Yönelik Durum Tespiti Çalışması
Hülya Yılmaz – Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirağ – Işık Şahbaz
Gıda Mühendisleri Odası

Orman Alanlarının Fonksiyonel Kullanımı

İzmir Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Ormanların Fonksiyonel Planlaması
A. Kenan Öztan
Orman Mühendisleri Odası

Erozyon Kontrolü ve Sel Derelerinin İslahı

Erozyon Kontrolü ve İzmir Sel Derelerinin Islahı
Mahir Keskin
Orman Mühendisleri Odası

Yerel Yönetimler – Tarım

Yerel Yönetimler, Tarım ve Çevre
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır
Ziraat Mühendisleri Odası